Enes SERDAR

Müdürlükler

İmar ve Şehircilik Müdürü

Adı Soyadı Enes SERDAR
Ünvanı İmar ve Şehircilik Müdürü
Telefon (0212) 413 11 85
Santral (0212) 413 11 11 - Dahili 3070
Faks (0212) 413 12 85
Adres Beştelsiz Mahallesi. Belediye Caddesi. No:5 Zeytinburnu / İSTANBUL
E-Posta enes.serdar@zeytinburnu.bel.tr

Özgeçmiş

1992 yılında İstanbul’da doğdu. Zeytinburnu’ndaki ilk ve orta öğretiminin ardından 2014 yılında Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İki yıl özel sektörde inşaat mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2016 yılında Zeytinburnu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde göreve başladı. Burada saha mühendisliği, riskli yapı onay işlemleri, statik ve mimari proje tasdiki ile yapı ruhsatı iş ve işlemleri gibi muhtelif alanlarda çalıştı.

2018 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme Uzmanlığı Sertifikası almaya hak kazandı. 2021 yılında yürürlüğe giren Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Plan Notları hazırlama çalışmalarında bulundu. 2022 yılında Müdür Yardımcısı, 2023 itibariyle de İmar ve Şehircilik Müdürü olarak görevlendirilen Serdar, halen bu görevini sürdürmekte olup evlidir.

Eğitimci izci lideri olarak izcilik faaliyetlerine devam etmekle birlikte AFAD 2. Derece Kentsel Arama Kurtarma ekibinde yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve Meri İmar Mevzuatı, 14.06.2014 Tarih ve 29030 sayılı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ile İmar Kanunun 18.maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa düzenlemesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmelik, 4708 sayılı Yapı Denetimi hakkında Kanun ve Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile ilgili Genel Tebliğleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanması hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği: hükümleri doğrultusunda İmar Müdürlüğü;

 • Müdür , (İmar ve Şehircilik Müdürü )
 • Proje Tasdik ve Ruhsat Şefliği
 • Yapı Kontrol Şefliği
 • Planlama ve Harita Şefliği
 • Kalem Şefliği’nden oluşmakta olup Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde çalışma ilkesine uygun olarak etkin, düzenli ve verimli bir biçimde çalışmalarını yürütmektedir.

Proje Tasdik ve Ruhsat Şefliği

 • Belediye sınırları içerisinde, İmar Mevzuatına uygun olacak şekilde ön proje ve mimari projelerin onaylanması, Deprem Yönetmeliğine göre statik hesap ve projelerin onaylanması, ısı yalıtım, elektrik, asansör ve makina projelerinin tasdik çalışmalarının yürütülmesini sağlamak,
 • İmar Kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun ön projeleri, avan projeleri, yeni yapı projeleri, temdit ve tadilat projelerini kontrol etmek ve onaylamak,
 • Tasdik edilen projelere istinaden yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat vermek,
 • Kurul Kararlarının uygulanmasını sağlama, Kurulca onaylanan projelere ruhsat vermek,
 • Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı İzni vermek,
 • Bina yıkım ruhsatı tanzim etmek ve onaylamak,
 • Onarım iskele belgesi düzenlemek ve onaylamak,
 • Zemin Etüt Raporlarını incelemek ve onaylamak,
 • Kat irtifak listelerini onaylama işlemlerini yapmak,
 • Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resim ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,
 • İstanbul İmar Yönetmeliğinin 47.Maddesi gereği bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesi iznini vermek,
 • İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
 • Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
 • İhale işlemlerini yürütmek,
 • Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak.

Yapı Kontrol Şefliği

 • Yetki alanındaki bölgelerde yapılaşmayı sürekli kontrol etmek, ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalışmalar yapmak,
 • Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil tutanağı tanzim etmek, yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye Encümenine sevkini sağlamak, Belediye Encümeni’nden çıkan kararın uygulanmasını sağlamak,
 • 4708 sayılı Kanun kapsamında verilen ruhsatların yapı ruhsat ve eklerine uygunluğunu incelemek, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan toprak, temel, temel üstü ve diğer vize işlemlerini incelemek, işyeri teslim tutanağını onaylamak,
 • 4708 sayılı Kanun kapsamında Yapı Denetimle ilgili mer’i mevzuata göre idarenin yetki ve sorumluluğundaki konularda yapılması gerekli işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,
 • Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesinin verilmesine ilişkin işlemleri yapmak,
 • Yapı onarım (tadilat, tamir işleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,
 • Estetik ve şehircilik yönünden sakıncalı yapılaşmaya engelleyici çalışmalar yapmak,
 • Mer’i mevzuata göre, korunması gerekli yapılarda yapılmak istenilen tamir ve tadilatların yapılması, izinsiz yapılmak istenen tamir ve tadilatların durdurularak Koruma Kuruluna bildirilmesi, Kurul kararı olmayan eski eser özelliği taşıyan terk edilmiş durumdaki yapıların emniyet tedbirinin alınması için ilgili birimlere bilgi verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Yıkım işlemlerinin denetlenmesi, yıkım faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması amacı ile yardımcı birimlerle oluşturulacak organizasyonun denetlenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Metruk yapıların tespiti, ihyası, yıkımı ve mühürlenmesinin takip ve kontrolünü yapmak,
 • Kamunun selameti için alınması gereken imar kanununda öngörülen tedbirleri almak, bu tedbirlere uymayanlar hakkında yasal işlem yapılmasını sağlamak,
 • Ruhsata tabi olmayan basit onarım izni verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip ederek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumlarınca koruma altına alınan alan ve binaların korunması ile ilgili önlemleri alma, aldırma işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Kurul Kararlarının uygulanmasını sağlama, eski eserlerin basit onarımlarına izin verme, basit onarımlarda özgün malzeme ile yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Taşıyıcı sistemin etkilendiğinin tespiti halinde Kurula bildirmek, projesine uygun yapılan binalar için Kurulun görüşünü alma, yapı kullanma izni verme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Kaçak, ruhsatına aykırı inşaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim kuruluşları ile ilgili Savcılığa suç duyurusunda bulunmasını, yapı denetim kuruluşunu ilgili Bakanlığa bildirme işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resim ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,
 • İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
 • Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
 • Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
 • İhale işlemlerini yürütmek.

Planlama Şefliği ( Harita- Numarataj – İhale )

 • Belediye sınırları içerisinde planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Belediye tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve hazırlanan planların Belediye Meclisi’ne gönderilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 • Belediye Meclisi’nden çıkan plan kararlarının ilgisine göre İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,
 • 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu sürede yapılan itirazların incelenerek yeniden Belediye Meclisi’ne gönderilmesini sağlamak, meclis kararı sonrası işlemlerini yapmak,
 • Plan yapma yetkisi bulunan dış kurumlardan gelen planların gereğini yapmak,
 • İlgililerince iletilen plan tekliflerinin incelenerek Zeytinburnu Belediye Meclisine intikalini sağlamak,
 • 5366 Sayılı Yasa ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında avan projelerinin hazırlanması/hazırlatılması ve mevzuat gereği onama prosedürünü takip etmek,
 • Gerekli olduğu takdirde İmar planının revizyonu ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak,
 • Mevzuatın öngördüğü çerçeve ve standartlarda Numarataj ve bina kimlik çalışmasını tamamlamak, güncellemelerini yapmak,
 • İmar Durumu, İnşaat İstikamet ve Kot-Kesit Rölevesi düzenlemek,
 • Plan gereği kamuya terkin edilecek yerler için 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 15.ve 16.maddesi çerçevesinde gerekli işlemleri yapmak,
 • 3194 sayılı İmar Kanununu kapsamında 18.madde uygulaması yapmak,
 • Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
 • Binalara kontur ve gabari tespiti yapmak, Yapı Aplikasyon Projesini tetkik ederek onaylamak, Tevhit ve ifraz, yola terk ve yoldan ihdas gibi işlemlerin Encümene Teklif Belgelerini düzenlemek.
 • Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanmış tarifelere göre ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,
 • Cadde, sokak, meydan, park ve bahçelere isim verilme tekliflerini İBB’na göndermek,
 • Mekansal Adres Kayıt Sistemi ( MAKS) ile yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve yanan/yıkılan yıkım formlarının sistem kaydını yapmak,
 • Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
 • Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak,
 • İhale işlemlerini yürütmek,
 • Müdürlük bünyesinde çeşitli kalemlerde harcama yapmak üzere mutemetlik hizmetlerini yapmak,
 • Belediye sınırları içerisindeki eski eserlerle ilgili yapılan uygulamalara dair işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
 • Ulusal Adres Veri Tabanı Sisteminde numarataj güncelliğini sağlamak.

Kalem Şefliği

 • Sonuçlanan evrakların kaydının kapatılarak ilgili kişi veya kuruma zimmet karşılığı gerekiyor ise posta yolu ile göndermek,
 • İşlemi biten dosyaların Kurum Arşivine teslimini sağlamak,
 • Personele tebliğ edilecek evrakların Müdürlük tarafından havale işleminden sonra tebliğini yapmak ve arşivlemek,
 • İşlemleri biten ruhsat, temelüstü ve iskan gibi belgelerin kayıtlarının yapılarak teslimini sağlamak ve ilgili kurumlara intikal ettirmek,
 • İş bitirme, sicil raporu, sertifika gibi onaylanmış evrakları ilgili kişi ve kurumlara göndermek,
 • Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
 • Proje tescil işlemlerini gerçekleştirmek
 • Müdürlük personelinin özlük dosyalarını oluşturmak ve arşivlemek,
 • Müdürlük personelinin vizite, izin, puantaj gibi belgelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere Müdürlük Makamına sunmak,
 • Müdürlük bünyesinde görev alan hizmet alım personellerine ilişkin özlük dosyası tutmak, kontrollük hizmet, yıllık izin, rapor, giriş-çıkış takibi yapmak ve hazırlanan hakediş raporlarını aylık onaylamak,
 • Demirbaş kayıtlarını tutmak,
 • Hafriyat taşıma belgesi tanzim etmek,
 • İSKİ onay sürecini takip etmek,
 • CİMER ve Çözüm Merkezi şikâyetlerini takip etmek,
 • Kat irtifakı işlemleri için TAKBİS sistemine mimari projeleri yüklemek.

Müdürlükler