Etik Komisyonu

Etik Komisyonu

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 29. maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Başkanlığımız bünyesinde ilk kez 03/06/2005 tarihinde Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuş olup, idari görevliler arasından oluşturulan komisyonun hali hazırda görev yapan üyelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Etik Komisyonu üyelerine ait bilgiler ve komisyon üyelerine ait değişiklikler aynı zamanda Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kuruluna da gönderilmektedir.

Komisyon Faaliyetleri

1- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra, yönetmelik ekinde örneği yer alan “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi” tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarında muhafaza edilmiştir. Bu tarihten sonra göreve yeni başlayan tüm personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir.

2- Başkanlığımızca, belediyemiz bünyesindeki tüm personelin bilinçlendirilmesi ve etik davranış ilkelerine uygun hareket etmelerinin sağlanması amacıyla, 23 Kasım 2010 tarihinde “Kamu Etik Kuralları ve Davranış İlkeleri” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Eken tarafından verilen eğitimde, dünyada ve ülkemizdeki etik mevzuat ve konu ile ilgili çalışmalar hakkında gerekli bilgiler verilmiş, bilahare personelin etik davranış ilkelerini benimsemeleri amacıyla çeşitli örneklemelerle kamudaki etik kurallar ve uygulamalar hakkında karşılıklı görüşleri de içeren bir bilinçlendirme çalışması gerçekleştirilmiştir.

3- Belediyemiz Etik Komisyonu üyeleri ile Belediyemizce etik davranış ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve ilgili mevzuata ilişkin tüm bilgileri içeren bir duyuru yazısı hazırlanarak 26/05/2011 tarihinde tüm birimlere gönderilmiş, Başkanlığımızda çalışan tüm personelin konu hakkında bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.

4- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kuruluşuna ilişkin 5176 sayılı kanun 25 Mayıs 2004 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir. Kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak, bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmak ve etik uygulamayı gözetmek görev ve yetkisi çerçevesinde oluşturulan Kamu Görevlileri Etik Kurulu 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün ülke genelinde “Etik Günü”, aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır. Bu kapsamda 2012 -2013-2014 yıllarında Etik Haftası süresince Etik Komisyonumuz tarafından hazırlanan afişler belediyemiz ilan panosuna asılmak ve mail yoluyla tüm personele gönderilmek suretiyle hem personelimizin, hem de vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır.

5- 23/12/2016 tarihinde tüm personelimize yönelik “Etik Davranış İlkeleri” konulu hizmet içi eğitim programı düzenlenmiştir. Levent ÇİNKO tarafından verilen eğitim ile personelin etik davranış ilkelerini benimsemeleri ve görevlerini yerine getirirken dikkat etmeleri gereken etik kurallar ve etik ilkeler konusunda bilinçlendirilmeleri, bilgilerini güncellemeleri hedeflenmiştir.

6- 25-31 Mayıs 2019 Etik Haftası süresince Belediyemiz Etik Komisyonu tarafından hazırlanan afişler, belediyemiz ilan panosunda asılmak ve görseller mail yoluyla tüm personele gönderilmek suretiyle, hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır.

7- 25-31 Mayıs 2021 Etik Haftası süresince Belediyemiz Etik Komisyonu tarafından hazırlanan afişler, belediyemiz ilan panosunda asılmak ve görseller mail yoluyla tüm personele gönderilmek suretiyle, hem personelimizin hem de vatandaşlarımızın bilgilendirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri sağlanmıştır.

8- 07/10/2021 tarihli yazı ile, kamu görevlilerinin sosyal medya paylaşımlarında uymaları gereken etik ilkeleri belirleyen Kamu Görevlileri Etik Kurulu tarafından alınan 20.09.2021 tarih 2021/81 no’lu “Kamu Görevlileri Etik Kurulu İlke Kararı” tüm birimlerimize dağıtılarak personelin bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Etik Komisyon Üyeleri

Görevi Adı Soyadı Mail Adresi
Komisyon Başkanı Av. Saffet ÖZ soz@zeytinburnu.bel.tr
Üye Av. Türkan KARATEKİN tkaratekin@zeytinburnu.bel.tr
Üye Habibe DARCAN hdarcan@zeytinburnu.bel.tr