ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE GİYSİ/TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İLANI
11Kasım2023

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARI İÇERİSİNDE GİYSİ/TEKSTİL ATIKLARININ TOPLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İŞİ İLANI

İhalenin Konusu : Giysi/Tekstil Atıklarının Toplanması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya
Verilmesi İşi
İhale Tarih ve Saati : 23/11/2023 – 11:00
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No.5, Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü /Tel: 0212 413 11 11-4115
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü
İşin Yapılacağı Yer : Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları
İşin Süresi : 9 ay
İşe Başlama Tarihi :01/01/2024
Evrakların Son Teslim Tarihi,
Saati ve Yeri : 22/11/2023 – 16:00 – Yazı İşleri Müdürlüğü
Muhammen Bedel : 300.000,00-TL+KDV
Geçici Teminat : 9.000,00-TL
İhale Şartnamesinin Görülebileceği
Ve Satın Alınabileceği Yer : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
Şartname Bedeli :1.000,00-TL

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı
Salonunda hazır bulunacaklardır.
1. Gerçek Kişiler İçin
a. T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan sureti,
b. Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu
yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti,
c. Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnameler,
d. İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesi,
2. Tüzel Kişiler İçin
a. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi
Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı sureti,
b. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya bu hususları tevsik eden belgeler,
c. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirküleri,
d. Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri,
3. Ortak Girişim Olması Halinde
a. Ortak girişim beyannamesi,
b. Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait yukarıda gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin aslı veya onaylı
suretleri,
c. Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletname belgelerinin ibraz edilmesi
zorunludur.
4. Diğer Hususlar
a. İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi,
b. İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri,
c. İsteklilerin şartname bedelini yatırdıklarına dair makbuz sunmaları,
d. Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin belge verilmesi,
e. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınmış, 20 01 10 ve 20 01 11 atık kodlu, Tehlikesiz Atıklar Toplama ve
Ayırma konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi sunulması, (Lisans tarihleri ihale gününde geçerli olacaktır. Geçici faaliyet
belgesine sahip olup ihale tarihine kadar Çevre İzin ve Lisans Belgesi alamayanlar ihaleye katılamaz.)
f. İsteklinin, giysi/tekstil atığı toplama hizmeti ile ilgili ülke genelinde bir büyükşehir ilçe belediyesinde en az 3 yıl kamu
tecrübesi olduğunu gösteren belge sunması,
g. Zeytinburnu Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra
alınmış belgelerin sunulması, gerekmektedir.

İlan olunur.

 

EKLER
Belge

Diğer Duyurular