İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 400/7 Pafta, 2775 Ada ve 2768 Adanın Bir Kısmı ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Askı İlanı (UİP-341032)
15Nisan2024

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 400/7 Pafta, 2775 Ada ve 2768 Adanın Bir Kısmı ve Bir Kısım Kadastral Yol Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği Askı İlanı (UİP-341032)

Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 2768 ada 231 parselin 06.12.2007 onanlı Uygulama İmar Planının yapılaşmasına engel olması nedeniyle İstanbul 12. İdare Mahkemesinin 16.06.2022 tarih, 2020/1869E., 2022/1071K. sayılı kararı ile parsel yönünden iptaline karar verildiğinden bahisle, 06.12.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planında bahse konu parsel ve çevresinde kısmen Blok Nizam, Hmax:15.50-12.50 yapılaşma şartlarında “Yerleşik Meskun Alan”nda, kısmen “Yol Alanı”nda, kısmen de plansız alanda kalan Zeytinburnu İlçesi, Gökalp Mahallesi, 2768 ada 231, 232, 233, 234, 235, 171, 196 parseller ile 2775 ada 310, 313, 315 ve 319 parsellerde; bir kısım yol alanının “Yerleşik Meskun Alan”a alınarak blok oturumları ile ada istikametlerinin yeniden düzenlemesini ilişkin Zeytinburnu Belediye Başkanlığınca hazırlanan, 04.10.2023 tarih, 76 sayılı Zeytinburnu Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun görülen UİP-341032722 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 15.02.2024 tarih, 238 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile aynen uygun bulunmuş ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 21.02.2024 tarihinde onanmıştır.
UİP-341032722 Plan İşlem Numaralı 21.02.2024 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi gereği 15/04/2024- 16/05/2024 tarihleri arasında 1 ay (30 gün) süreyle Zeytinburnu Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir. Duyurulur

EKLER
EKEK

Diğer Duyurular