İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
27Temmuz2023

İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu                                 : Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada, 55 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan tesisteki kapalı otopark, oto yıkama, pazar yeri, yönetim merkezi ve büfenin 3 (üç) yıl süre ile yönetilmek ve işletilmek üzere kiraya verilmesi işi.

 

İhale Tarih ve Saati                            : 10.08.2023 – 11.00

İhalenin Yeri                                        : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim                         : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074

İhale Usulü                                        : 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü

Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri: 09.08.2023 – 16.00 Yazı İşleri Müdürlüğü

 

  • Yıllık muhammen bedel            : 650.400,00 TL + KDV
  • Geçici teminat %3                          : 19.512,00 TL
  • İhale, yıllık muhammen bedel üzerinden arttırma suretiyle yapılacaktır.
  • İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 1.000,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır. İhaleye yalnızca İstanbul İlinde faaliyet gösteren ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına belediyelerin sahip olduğu şirketler katılabilecektir. Bu kapsamda ihaleye katılmak isteyenlerin;

a) İstanbul İlinde faaliyet gösteren ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına belediyelerin sahip olduğu şirketlerin bu hususu gösteren belgelerinin,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesinin,
c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,
d) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,
e) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,
f) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,
g) Yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin,
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat belgesinin,
i) Şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz belgesinin,
j) Tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresini içeren belgesinin, İbraz edilmesi zorunludur.
k) İstekliler, Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada 56 parsel sayılı mülkiyeti Zeytinburnu Belediyesine ait taşınmaz üzerine imar planındaki fonksiyonuna uygun ve Belediyenin onayı alınarak anahtar teslim şeklinde bir park inşa edecektir. Bu parkın maliyetinin tamamını İstekliler karşılayacaktır. İstekliler, bu işten dolayı Belediyeden hiçbir bedel talep etmeyecektir.
l) İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 09.08.2023 tarih ve saat: 16:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
m) İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
n) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı

Diğer Duyurular