Vergilendirme Hizmetleri

Vergilendirme Hizmetleri

Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev, hizmet ve faaliyetleri altı birim (şeflik) tarafından icra edilmektedir.

Strateji Planlama Şefliği

Belediyemizin faaliyet raporu, stratejik planı, performans programı, iç kontrol eylem planı ile Müdürlüğümüz ün EBYS (elektronik belge yönetim sistemi) ve buna bağlı olarak evrak kayıt sistemiyle alakalı iş ve işlemleri; eğitim, kültür ve sosyal organizasyonlarla alâkalı iş ve işlemleri Strateji Planlama Şefliği tarafından yürütülmektedir.

Yoklama Şefliği

Belediye gelirleriyle ilgili kayıp ve kaçaklarının önlenmesine yönelik kontrol ve denetimler, yoklamalar, kayıt dışı gelirlerin kayıt altına alınmasıyla alâkalı saha çalışmaları, Yoklama Şefliğimiz tarafından yapılmaktadır.

Emlak ve Çevre Temizlik Şefliği

Belediyemizin emlak vergisi ve çevre temizlik vergisiyle alâkalı her türlü iş ve işlemleri, hizmet ve faaliyetleri ile Tapu Müdürlüğü, İcra Daireleri, Mahkemeler ve diğer resmi kurumlardan gelen vergiyle ilgili işlemler, uzlaşmalar ve borç araştırmaları da Emlak ve Çevre Temizlik Şefliğince yürütülmektedir.

Tahakkuk Şefliği

Belediyemizin ilan ve reklam vergisi, eğlence vergisi, elektrik tüketim vergisi, harcamalara katılım payı ile bütün belediye gelirleriyle alâkalı tahakkukların genel iş ve işlemleri, Tahakkuk Şefliği tarafından yürütmektedir.

Tahsil Şefliği

Belediyemize ait vergilerin, harçların, katılım paylarının, ücretlerin ve diğer bütün alacaklarımızın, takip ve tahsil işlemleri Tahsil Şefliğimizce yapılmaktadır. Belediyemize borçlu mükelleflerle alâkalı haciz işlemleri, icra takip işlemleri ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre borçlularla ilgili yapılması ve yürütülmesi gereken işler de Tahsil Şefliğimizce yapılmaktadır.

Muhasebe Şefliği

Belediyemizin bütçe, muhasebe, mali istatistik ve raporlama işlemleri, Belediyemizle ilgili KBS‘ye (Kamu Bilgi Sistemi) ne girilmesi gereken mali verilerinin giriş işlemleri, kesin hesap, banka, finansman ve ödeme işlemleri ile Belediyemiz demirbaşlarının konsolidesiyle alâkalı iş ve işlemler Muhasebe Şefliğimiz tarafından yürütülmektedir,