İmar ve Şehircilik Hizmetleri

İmar ve Şehircilik Hizmetleri

Zeytinburnu Belediye Başkanlığı’nın amaçlanan, prensip ve politikaları ile meri mevzuat çerçevesinde Belediye sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesini sağlamaktadır.

Proje Tasdik ve Ruhsat Şefliği
 • Belediyemiz sınırları içerisinde meri mevzuat ve planlara göre hazırlanan mimari, statik, ısı yalıtım, elektrik, makine, tesisat, projelerinin incelenerek tasdik edilmesi, zemin etüdü ve raporlarının incelenerek onaylanması ve yapı ruhsatlarının düzenlenmesi, kentsel dönüşüm projelerinin incelenmesi ve onaylanması.
 • Yanan Yıkıldı formu düzenlenmesi (Yıkım Ruhsatı) ve takibi
 • 4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun kapsamında iş ve işlemleri takip etmek,
 • Kat irtifakı kurulması iş ve işlemleri,
 • Kurumlar arası görüş ve muhtelif yazışmalar yapmak.
Yapı Kontrol Şefliği
 • İlçemizdeki meri mevzuat ve meri planlara göre ruhsat verilen yapıların uygunluğu kontrol ve takibini yapmak.
 • 4708 Sayılı Yapı Denetim Hakkındaki Kanun kapsamında işlemler,
 • Yapımı tamamlanan inşaatlara Yapı Kullanma İzin Belgesinin (İskan) verilmesi,
 • İmara aykırı yapılarda İmar Kanun’unun 42. ve 32. maddesinin uygulanması ve takibinin yapılması,
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında uygulamaları yürütmek takip etmek
 • 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında riskli yapı tespiti, onaylanması ve kira yardımı işlemleri,
 • Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden ve tespit edilen metruk yapılara İmar Kanun’unun 39. Maddesinin uygulanması
 • Umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, giderilmemesi durumunda İmar Kanun’unun 40 maddesinin uygulanması ve takibinin yapılması.
 • Kurumlar arası görüş ve muhtelif yazışmalar yapmak.

hizmetleri verilerek ilçemizdeki yapıların meri mevzuat ve planlara uygunluğu kontrol altına alınarak bütünlük sağlanmaktadır.

Planlama Şefliği( Harita-Numarataj-İhale)

İlçemiz sınırları içerisindeki nüfus yoğunluğuna bağlı oluşabilecek kamusal ihtiyaçlara göre planların meri mevzuat çerçevesinde revize edilmesi ve numarataj işlemlerin yapılmasını sağlamak.

 • İmar durumu, Kot Kesit ve İnşaat İstikamet düzenlenmesi,
 • Tevhit – İfraz – Hibe İşlemlerinin yapılması ve encümen kararlarının alınması,
 • Numarataj İşlemleri ( Adres tespiti, Harita güncelleme, Yapı kayıt belgesi numarataj işlemleri, Cadde ve sokak güncellemeleri ve isim verilmesi)
 • İhale İşlemleri

hizmetleri verilerek ilçemiz meri planlara uygun hale getirilmekte ve numarataj düzenlemeleri ile bir düzen kazandırılmaktadır.

Kalem Şefliği
 • Sonuçlanan evrakların kaydının kapatılarak ilgili kişi veya kuruma zimmet karşılığı gerekiyor ise posta yolu ile göndermek,
 • İşlemi biten dosyaların Kurum Arşivine teslimini sağlamak,
 • Personele tebliğ edilecek evrakların Müdürlük tarafından havale işleminden sonra tebliğini yapmak ve arşivlemek,
 • İşlemleri biten ruhsat, temelüstü ve iskan gibi belgelerin kayıtlarının yapılarak teslimini sağlamak ve ilgili kurumlara intikal ettirmek,
 • İş bitirme, sicil raporu, sertifika gibi onaylanmış evrakları ilgili kişi ve kurumlara göndermek,
 • Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
 • Proje tescil işlemlerini gerçekleştirmek
 • Müdürlük personelinin özlük dosyalarını oluşturmak ve arşivlemek,
 • Müdürlük personelinin vizite, izin, puantaj gibi belgelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere Müdürlük Makamına sunmak,

hizmetleri verilerek bir düzen kazandırılmaktadır.