Gayrisıhhi Müesseseler

Gayrisıhhi Müesseseler

  • Gayrisıhhî müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,
  • Birinci sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden mutlaka uzakta bulundurulması gereken işyerlerini,(İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatlandırılmaktadır.)
  • İkinci sınıf gayrisıhhî müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,
  • Üçüncü sınıf gayrisıhhî müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhî yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,
    İlgili Dökümanlar bölümünden “Başvuru Beyan Formu” ’nu doldurarak ve “Hizmet Rehberi” ‘nde belirtilen gerekli belgeleri tamamlayarak Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz.

 

NOT (1): Belgelerin asıl ve fotokopilerinin istenmesinin nedeni müdürlüğümüzce fotokopilerin “aslı gibidir” tasdiki yapılması içindir. Dolayısıyla noter tasdikli suretler de kabul edilir.
NOT (2): Başvuruların işyeri sahipleri tarafından veya vekâleti olan kişiler tarafından yapılması gerekmektedir.
NOT (3): Ruhsat başvurusunda bulunan veya ruhsat aldıktan sonra işyerini kapatan vatandaşların İşyeri açma ve çalışma ruhsatının aslı, Kapanış Dilekçesi Vergi Dairesi Yoklama Fişi ile birlikte başvurması gerekmektedir.