İhale İlanı
07Haziran2023

İhale İlanı

İHALE İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İhalenin Konusu                                                         : Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi, 756 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan yapının Kafe ve Restoran olarak 3 (üç) yıl süreyle işletilmek üzere kiraya verilmesi işi.
İhale Tarih ve Saati                                                    : 15.06.2023 – 11.00
İhalenin Yeri                                                               : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim                                                 : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074
İhale Usulü                                                                 : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri              : 14.06.2023 – 16.00 Yazı İşleri Müdürlüğü

• Yıllık muhammen bedel : 180.000,00 TL + KDV
• Geçici teminat %3 : 5.400,00 TL
• İhale, yıllık muhammen bedel üzerinden arttırma suretiyle yapılacaktır.
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 250,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) GERÇEK KİŞİLER İÇİN;
a) T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin,
b) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı suretinin,
c) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
d) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesinin,
e) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,
f) Malzeme ve yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin,

2) TÜZEL KİŞİLER İÇİN;
a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesinin,
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,
c) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,
d) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,
e) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,
f) Malzeme ve yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin,

3) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE;
a) Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait yukarıda gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin aslı ve onaylı suretinin,
b) Ortam girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
c) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,
d) Malzeme ve yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin,

İbraz edilmesi zorunludur.

4) TÜM İSTEKLİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR:
a) İhaleye konu yer kiracı tarafından sadece kafe ve restoran olarak işletilebilecektir.
b) İhaleye konu yerde Belediye tarafından sosyal ve kültürel etkinlikler yapabilecektir. Belediye söz konusu etkinliklerle ilgili iş programını 1 (bir) gün öncesinden kiracıya bildirecektir. İşletmeci bu etkinlikleri tüm masrafları (gıda ve içecek masrafları, işçi giderleri, elektrik ve su giderleri vb.) karşılayacak ve Belediyeden hiçbir bedel talep etmeyecektir. Etkinliklerde gün veya saat sınırlaması olmayacaktır.
c) İsteklilerin Zeytinburnu sınırlarında kamu kurumlarından büfe, kafe, çay bahçesi veya restoran olarak iş aldığını gösterir belge sunması gerekmektedir.
d) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
e) İsteklilerin şartname bedelini yatırdığına dair makbuz vermeleri gerekmektedir.
f) İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
g) İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerin de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 14.06.2023 tarih ve saat 16.00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
h) İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
i) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı

Diğer Duyurular