İhale ilanı Zeytinburnu Belediye Başkanlığından
27Şubat2023

İhale ilanı Zeytinburnu Belediye Başkanlığından

İhalenin Konusu : Zeytinburnu İlçesinde kâin, mevcut sunum levhalarının 105 adet sabit kenar sunum levhası (Billboard) ile 32 adet orta alan sunum levhası (CLP) 2 yıl süreyle işletilmek üzere kiraya verilmesi işi.
İhale Tarih ve Saati : 09.03.2023 – 10.30
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri: 08.03.2023 – 16.30 Yazı İşleri Müdürlüğü

Yıllık muhammen bedel : 12.000,00 TL+KDV
Geçici teminat %3 : 720,00 TL
İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 100,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) Gerçek kişiler için;
a) T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin,
b) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı suretinin,
c) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
2) Tüzel kişiler için;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,
b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,
c) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.
4) İhale şartnamesini idareden satın aldığına dair makbuz.
5) İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az bir alanda ihale ilan tarihinden önceki 5 yıllık süreç içerisinde Zeytinburnu Belediyesinden ihale aldığına dair belgeler sunacaklardır.
a) Tabela, afiş, açık hava panoları, ışıklı ve hareketli panolar ile reklamcılık hizmetleri.
b) Televizyon, radyo, sinema, video sistemleri ile reklamcılık hizmetleri.
c) Duvar ve bina cephelerine baskı, tasarım ve uygulama hizmetleri.
6) İstekliler sermayelerinin en az 10.000.000,00 TL olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır.
7) İlçemiz sınırlarında mevcutta bulunan 105 adet sabit kenar sunum levhası (billboard) ile 32 adet orta alan sunum levhası (CLP) bulunmakla birlikte, 2 yıllık süreç içerisinde Belediyenin talebi doğrultusunda ilave sunum levhaları (billboard ve CLP) tesis edilmesi mümkündür. Bu durumda, ilave edilen sunum levhaların bedeli o yılki birim fiyat tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir.
8) Ortak girişim olması halinde istenilen şartlar ortaklarla birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan birinin de sağlaması yeterlidir.
9) İhaleye girecek olanlar, Belediyeye borcu olmadığına dair belge alacaktır.
10) İhaleye girecek olanlar, Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.
11) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 08.03.2023 tarih ve saat 16.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
12) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı

Diğer Duyurular