İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
24Ekim2022

İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu                                 : Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi, 2933 ada 22 parsel sayılı, 248,00 m² miktarlı, tamamı Belediyemize ait olan 2 katlı ahşap köşkün üç (3) yıl süreyle kiraya verilmesi işi

İhale Tarih ve Saati                            : 03/11/2022 – 10:30

İhalenin Yeri                                        : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim                       : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074-3085

İhale Usulü                                           : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35(c) maddesine göre Açık Teklif Usulü

Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri  : 02/11/2022 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

• Aylık muhammen bedel : 15.250,00 TL + KDV
• Geçici teminat %3 : 16.470,00 TL
• İhale, aylık muhammen bedel üzerinden (15.250,00 TL + KDV) arttırma suretiyle yapılacaktır.
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 500,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) GERÇEK KİŞİLER İÇİN:
a) T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin,
b) İkametgâh belgesinin, (2022 yılı Eylül veya Ekim)
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya ilgili Meslek Odası belgesinin,
d) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
e) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesinin,

2) TÜZEL KİŞİLER İÇİN:
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,
b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,
c) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,

3) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE:
a) Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait yukarıda gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin aslı veya onaylı suretinin,
b) Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
İbraz edilmesi zorunludur.

4) TÜM İSTEKLİLER İÇİN AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR:
a) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
b) Şartname bedelini yatırıldığına dair makbuz vermeleri gerekmektedir.
c) Tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
d) Gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
e) Daha önce Belediyemiz ihalelerine girip işi zamanında bitirmeyen, kira, ecrimisil vs. birikmiş borcu olan veya bu nedenle haklarında dava açılmış yahut yargı organından karar alınmışlarla herhangi bir nedenle sözleşmeleri feshedilmiş olanların idareyi yeni zarara sokmamak, güç durumda bırakmamak amacıyla teklifleri kabul edilmeyecektir.
f) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermeleri gerekmektedir.
g) İhale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 02/11/2022 tarih ve saat 16:00’a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
h) İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
i) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.

 

İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı

 

EKLER
Belge

Diğer Duyurular