Yenikapı Mevlevihanesi

Yenikapı Mevlevihanesi

1598 yılında Yeniçeri Başhalifesi Malkoç Mehmed Efendi tarafından inşa ettirilen Yenikapı Mevlevihanesi daha sonra birkaç defa onarım görmüş ve genişletilmiştir. Semahane, mescid, 18 adet derviş hücresi, meydan odası, harem, matbah-ı şerif (mutfak), taamhane, müştemilat binası,  sarnıç, hünkâr mahfili türbe ve türbedar odasından oluşan Mevlevihanede tekke ve zaviyelerin kapanışına kadar 20 Mevlevi büyüğü şeyhlik yapmıştır. Şeyh Galip'in, Itri Efendi'nin, Ali Nutki Dede'nin ve Hammamizade İsmail Dede Efendi'nin yetiştiği, siyaset, düşünce ve sanat hayatında derin etkiler bırakan Mevlevihane son olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir.

Yenikapi Mevlevihanesi (Mevlevi Lodge)

Built in 1598 by Malkoç Mehmed Efendi, the Head of Janissary scribes, Yenikapı Mevlevi Lodge was repaired a few times afterwards. In the lodge which includes semahane (room where dervishes whirl), mosque, 18 dervish rooms, large hall, harem, kitchen, dining hall, annexes, cistern, the sultan’s room, tomb and tomb keeper’s room, 20 Mevlevi notables served as sheiks up to the closure of the dervish lodges and convents. Şeyh Galip, Itri Efendi, Ali Nutki Dede and Hammamizade İsmail Dede Efendi were educated in the Lodge which had profound effects on politics, thought and art life. Lastly the Mevlevihane has been restored by the Directorate of Foundations and allocated to Fatih Sultan Mehmed Foundation University.

Detaylı bilgi için tıklayınız.