Zeytinburnu İlçesi Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanındaki Anlaşma Yapmayan Bilal TOPÇU isimli Malik Hissesinin 6306 sayılı Kanun Kapsamında Satışı
13Nisan2022

Zeytinburnu İlçesi Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanındaki Anlaşma Yapmayan Bilal TOPÇU isimli Malik Hissesinin 6306 sayılı Kanun Kapsamında Satışı

TEBLİGAT İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Tebligatın Konusu : Zeytinburnu İlçesi Telsiz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanındaki Anlaşma Yapmayan Bilal TOPÇU isimli Malik Hissesinin 6306 sayılı Kanun Kapsamında Satışı
Başvuru Yeri : Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No:5 Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Kentsel Dönüşüm Şefliği/0212 413 11 11 / 3052

2017/10714 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 16/09/2017 tarihli ve 30182 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi,Telsiz Mahallesi sınırlarında kain yaklaşık 0,8 hektarlık 1512 ada 82 parsel, 1508 ada 85, 86, 87, 88, 115, 146, 147, 149, 151 parseller, 1509 ada 2, 3, 7, 154 parseller, 2653 ada 94, 95, 150, 155, 156, 157, 159, 160 parseller, 3301 ada 18, 24, 100, 101, 122, 137 parseller ile 2167 ada 29, 32, 34, 35, 128, 130, 132, 134, 136, 139 parselleri kapsayan alan için 06.11.2017 tarih ve 14183 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Olur’u ile gerekli projelerin söz konusu alanda yürütülebilmesi için yetki devri İdaremize yapılmıştır. Yapılan yetki devirleri içerisinde; söz konusu riskli alanda uygulama yapılan etaplarda veya adalarda hisseleri oranında maliklerin en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayanların hisselerinin satışına ilişkin iş ve işlemlerin 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15 ve 15/A. maddeleri kapsamında yapılması da yer almaktadır.
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Bulunduğu Parsellerde, Riskli Alanlarda Ve Rezerv Yapı Alanlarında Yapılacak Uygulamalar” başlıklı 15. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca anlaşma şartlarını ihtiva eden teklife konu ihtarname Basın İlan Kurumu kanalı ile 11/02/2022 tarihinde Yeni Mesaj gazetesinde yayımlanmış ve bir ay süre ile elektronik ortamda ilan edilmek suretiyle, İdaremizce tarafınıza ilanen tebliğ edilmiş ancak ihtarnamede belirtilen 15 (onbeş) gün içerisinde sözleşmeyi imzalamak için başvuruda bulunmadığınız anlaşılmış olup Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. Bu karar anlaşma şartlarını ihtiva eden teklif ile birlikte karara katılmayanlara noter vasıtasıyla veya 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilir. Bu tebliğde, on beş gün içinde kararın ve teklifin kabul edilmemesi halinde arsa paylarının, Bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacağı, paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edileceği, riskli yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satılacağı bildirilir.” hükmü gereği maliklerin üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmadığınız gerekçesiyle 1509 ada 2 parselde bulunan 4/151 oranındaki arsa payınızın (yeni 3360 ada 1 parselde bulunan 255600/37813873 oranındaki arsa payınızın) satış işlemi İdaremizce gerçekleştirilecektir.
Bu itibarla 1509 ada 2 parsel sayılı taşınmazda maliki olduğunuz arsa payınızın 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrası ile bu Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin zikredilen hükmü gereği üçte iki çoğunluk sağlayan hissedarlara açık artırma usulü ile satış işlemi 01/06/2022 tarihinde saat 10.00’da Zeytinburnu Belediyesi Başkanlığı/Hizmet Binası – 1. katta bulunan konferans salonunda Uygulama Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki;
“… (7) Satışa katılan katılımcıların kimliği kontrol edilerek bir tutanak ile kayıt altına alınır. Katılımcı durumunu gösteren tutanağın tanziminden sonra Komisyon Başkanınca, satışa çıkarılan arsa paylarına ilişkin bilgiler satışa katılanlara bildirilir ve satış işlemi başlatılır. Komisyon Başkanı, rayiç bedelin altında olmamak üzere satışa katılan paydaşlardan, sözlü olarak pey sürmelerini ister. Sürülen peyler arttırma tutanağına yazılarak, karşılığı pey sahibi tarafından imzalanır. Arttırma işlemine devam etmeyecek katılımcıların keyfiyeti, arttırma tutanağına yazması ve imzalaması zorunludur.
8) Komisyon, yedinci fıkrada belirtilen şekilde yapılan satış işlemi sonunda, tespit edilen rayiç bedelden az olmamak üzere, en yüksek bedeli teklif eden katılımcıya satış yapılmasını karara bağlar ve bu katılımcıdan satış bedelini yedi gün içerisinde banka nezdinde açtırılacak vadeli hesaba yatırması istenir. Bu süre içerisinde satış bedeli yatırılmaz ise pey süren diğer katılımcılara sırasıyla bildirimde bulunulur ve satış bedelini yatıran katılımcıya satış yapılır.
(9) Satışa iştirak eden tek bir katılımcı olması halinde, belirlenen rayiç değerinden az olmamak üzere bu katılımcının vereceği teklif geçerli kabul edilir.
(10) Satış bedelinin yatırılmasından sonra, satış işlemi, tapuda yeni malik adına tescil yapılmak üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğünce tescil işlemi tamamlandıktan sonra, yeni tapu kaydı Müdürlüğe veya İdareye gönderilir ve Müdürlük veya İdarece durum payı satılan ilgiliye bildirilir. …” hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir.
Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.

 

İdris ATABAY

Başkan Yardımcısı

 

Diğer Duyurular