Zeytinburnu İlçesi 1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin 20.02.2022 t.t.li 1/1000 Ölçekli UİP Plan Notu Değişikliği
23Haziran2022

Zeytinburnu İlçesi 1/1000 Ölçekli Genel Plan Notlarına İlişkin 20.02.2022 t.t.li 1/1000 Ölçekli UİP Plan Notu Değişikliği

DUYURU

06.12.2007 tt.li 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planının “Konut Alanları”na ait plan hükümlerine 19.03.2010 tt. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile eklenen “Not: Çırpıcı Ayvalı dere yatağına bitişik 1659, 1782, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751 adalarda bodrum katlar iskan edilemez.” şeklinde plan notunun “Not: Çırpıcı Ayvalı dere yatağına bitişik 1659, 1782, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751 adalarda en az bir cephesi açığa çıkan bodrum katlar hariç bodrum katlar iskan edilemez.” şeklinde düzenlenmesi ve “Merkezi İş Alanları” ve “Ticaret+Kizmet+Konut Alanları”na ait plan hükümlerine “Not: Merkezi İş Alanı (Mia) ve Ticaret+Hizmet+Konut Alanlarında; iş makinesi satış yeri, motorlu araç satış yeri, oto servis ve bakım yerleri ve bu gibi fonksiyonlar yer alabilir. Talep edilmesi halinde; bu amaçla fonksiyonlandırılan yerlerde gerekliliklerinin ulusal veya uluslararası standartlarla belgelendirilmesi halinde zemin ve bodrum katlarında kat yükseklikleri ilçe belediyesi mimari estetik komisyonu’nca belirlenecektir.” şeklinde plan notlarının eklenmesine ilişkin İlçe Belediyesince hazırlanan “Teklif:34244932” plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği teklifi 20.05.2021 tarih 2021/33 sayılı İlçe Meclis Kararı ile aynen uygun bulunarak Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir.

Bahse konu teklif Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.02.2022 tarih ve 245 sayılı meclis kararı ile tadilen uygun görülmüş olup, “Not: Çırpıcı Ayvalı dere yatağına bitişik 1659, 1782, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751 adalarda en az bir cephesi açığa çıkan bodrum katlar hariç bodrum katlar iskan edilemez.” ifadesinin iptal edilerek, 06.12.2007 tt’li Zeytinburnu Uygulama İmar Planına ait plan notlarının Genel Hükümler başlığı altında “Not: Bu Plan notlarında açıklanmayan hususlarında 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hükümleri geçerlidir.” ifadesi eklenerek ve “Not: Merkezi İş Alanı (Mia) ve Ticaret+Hizmet+Konut Alanlarında; iş makinesi satış yeri, motorlu araç satış yeri, oto servis ve bakım yerleri ve bu gibi fonksiyonlar yer alabilir. Talep edilmesi halinde; bu amaçla fonksiyonlandırılan yerlerde gerekliliklerinin ulusal veya uluslararası standartlarla belgelendirilmesi halinde zemin ve bodrum katlarında kat yükseklikleri ilçe belediyesi mimari estetik komisyonu’nca belirlenecektir.” ifadesi “Merkezi iş alanı (MİA) ve Ticaret+Hizmet+Konut alanlarında 2000 m2 ve üzeri parsellerde yapılacak olan ve içerisinde konut bulunmayan ayrık nizam binalarda; çevre sağlığı yönünden tehlike oluşturmayan imalathaneler, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı maddeler içermeyen depolar, iş makinesi, satış yeri, motorlu taşıt ve araç satış yeri, bu yerler ile bağlantılı servis ve bakım yerleri, ve bu gibi ticari birimler yer alabilir. Bu nevi planlar ile parsel büyüklüğüne bağlı kalınmaksızın mülkiyeti kamu kurumlarına ait yönetim merkezi alanlarında inşaat alanına dahil olmak üzere bodrum ve zemin katlara bağlı asma kat yapılabilir. Yönetmelikte tarif edilen yükseklikten fazla olması halinde; zemin kat yüksekliği (varsa asma kat yüksekliği dahil) 7 metreyi aşmamak şartıyla, bodrum kat yüksekliği (varsa asma kat yüksekliği dahil) 6 metreyi aşmamak şartıyla ilçe belediyesi mimari estetik komisyonu’nca belirlenebilir.” şeklinde değiştirilerek 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 20.02.2022 tarihinde onanmıştır.

UİP-34244932 Plan İşlem Numaralı 20.02.2022 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca gereği yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir. UİP-34244932 sayılı plan değişikliği, 23/06/2022- 25/07/2022 tarihleri arasında (1) ay 30 gün süreyle 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir

Duyurulur

Diğer Duyurular