Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Geri Kazanılabilir Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi İlanı
23Kasım2022

Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Geri Kazanılabilir Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İşi İlanı

 

İşin Tanımı Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedel  Geçici Teminat (%3) İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
Geri kazanılabilir atıkların (kağıt, plastik, metal, cam) kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve değerlendirilmesi 21 Ay  01/01/2023-30/09/2024 Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları 630.000,00 TL+KDV 18.900,00 TL 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesine göre açık teklif usulü 08/12/2022

10.00

 

1. İhalenin Yapılacağı Yer: Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No.5 Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL
2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
a. Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi,
b. 2022 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
d. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
e. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (d)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
f. Geçici teminata ilişkin uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışında tahmin edilen bedelin %3’ü oranındaki geçici teminatın Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırıldığını gösteren makbuz
g. Zeytinburnu Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
h. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
i. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış, en az 2. Tip Toplama Ayırma Tesisi özelliklerini sağlayan Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve/veya tevsik edici belgeler (kapasite raporu, atık kodları vb.),
j. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı,
belgelerinin ibrazı zorunludur.
3. İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
4. İhale dokümanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
5. İstekliler tarafından hazırlanan müracaat dosyaları, 07/12/2022 tarihi 16.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
6. İsteklilerin 08/12/2022 Perşembe günü ihale saatinde istenilen belgelerle birlikte Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası, -1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Diğer Duyurular