Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Geri Kazanılabilir Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İlanı
07Ekim2022

Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları İçerisinde Geri Kazanılabilir Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması Ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İlanı

İşin Niteliği Süresi Başlama ve Bitirme Tarihi İşin Yapılacağı Yer Tahmin Edilen Bedeli (TL)  Geçici Teminat %3 (TL)  İlan Şekli ve Adedi İhale Usulü İhale Tarihi ve Saati
Geri Kazanılabilir Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması, Taşınması ve Değerlendirilmesi 22 Ay  04/11/2022-03/11/2024 Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Sınırları 594.000,00 TL+KDV 17.820,00 TL – Basın İlan Kurumu (İl sınırlarında çıkan gazetelerde iki defa)

– Belediye internet sitesi

– Belediye ilan panosu

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c maddesi uyarınca “AÇIK TEKLİF USULÜ” 20/10/2022

 

10.00

 

1. İhalenin Yapılacağı Yer: Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mah. Belediye Cad. No.5 Kat:-1 Zeytinburnu/İSTANBUL
2. İhaleye Katılacaklardan İstenen Belgeler:
a. Gerçek kişiler için kanuni ikametgah belgesi,
b. 2022 yılı içinde ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
c. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
ç. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a), (b). (c) ve (ç)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
e. Tahmin edilen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı veya geçici teminat mektubu,
f. Zeytinburnu Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
g. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri,
ğ. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan alınmış, en az 2. Tip Toplama Ayırma Tesisi özelliklerini sağlayan Çevre İzin ve Lisans Belgesi ve tevsik edici belgeler (kapasite raporu, atık kodları vb.),
h. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı,
belgelerinin ibrazı zorunludur.
3. İşbu ilan içeriği genel bilgi mahiyetinde olup ihalede şartname hükümleri uygulanacaktır.
4. İhale dokümanı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden 500,00 TL (Beş Yüz Türk Lirası) bedel ile satın alınabilir veya bedelsiz olarak görülebilir.
5. İstekliler tarafından hazırlanan müracaat dosyaları, 19/10/2022 tarihi 16.00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
6. İsteklilerin 20/10/2022 Perşembe günü ihale saatinde istenilen evraklarla birlikte Zeytinburnu Belediyesi Hizmet Binası, -1. Kat Encümen Toplantı Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir.
7. İhale komisyonu, ilan gününe kadar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Diğer Duyurular