İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
01Temmuz2024

İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu: İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi, 3343 ada 3 parsel, sayılı 127,03 m² yüzölçümlü arsa ile üzerindeki bodrum kat, zemin kat ve 1. normal kattan oluşan toplam 3 katlı ticaret fonksiyonlu yapının 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’un 35/a maddesine göre satılması.

İhale Tarih ve Saati                            : 18/07/2024 – 11:00

İhalenin Yeri                                        : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim                         : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11/3074-3062

İhale Usulü                                         : 2886 sayılı Devlet İhale Kanun’ un 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

Evrakların Son Verilme                     : 17/07/2024 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

Tarihi, Saati ve Yeri 

 

İHALEYE KONU TAŞINMAZIN BİLGİLERİ

 • İl              :İstanbul
 • İlçe          : Zeytinburnu
 • Ada/Parsel     : 3343/3
 • Mahalle          : Merkezefendi
 • Cadde/Sokak      : Fırın Sokak
 • No          : 2/1
 • Kat Sayısı          : 3
 • Proje Bilgileri                          : Toplam Brüt Alan 171,00 m² – Toplam Net Alan 149,47 m²
 • Bodrum Kat     (Brüt:57 m² – Net:48,33 m²)
 • Zemin Kat     (Brüt:57 m² – Net:50,57 m²)
 • Normal Kat (Brüt:57 m² – Net:50,57 m²)
 • İmar Durumu                          : Ticaret (Tek Bağımsız Birim)
 • Muhammen Bedel : 17.750.000,00 TL
 • Geçici Teminat %3                : 532.500,00 TL
 • İhale Şartnamesinin Görülebileceği veya Satın Alınabileceği Yer: İhale şartnamesi 250,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için:

 1. C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin,
 2. İkametgâh Belgesi, (2024 yılının Haziran veya Temmuz ayında alınmış)
 3. Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnameleri,

2) Tüzel Kişiler İçin:

 1. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin,
 2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,
 3. Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnameleri,

İbraz edilmesi zorunludur.

3) Tüm İstekliler İçin Aşağıdaki Şartların Yerine Getirilmesi Gerekmektedir:

 1. İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
 2. İsteklilerin şartname bedelini yatırdığına dair makbuz vermeleri gerekmektedir.
 3. İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
 4. Yerin görüldüğüne dair İdare tarafından düzenlenecek belgenin bildirmesi gerekmektedir.
 5. İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerin de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 17.07.2024 tarih ve saat 16.00’ a kadar Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
 6. İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil ) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
 7. Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

Diğer Duyurular