İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
13Haziran2022

İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İhalenin Konusu                                         : İlçemiz sınırları içerisinde mevcut 105 adet sabit ayaklı billboard ile 32 adet sabit ayaklı CLP (raket) yenilenerek,  Belediyenin kullanımına hazır hale getirilmesi ile mevcut reklam mecralarına ilave olarak 25 adet billboard, 30 adet CLP (raket), 27 adet Gıantboard imalatlarının yapılması ve bu yerlerin Belediyenin belirlemiş olduğu şartlar altında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (c) maddesi kapsamında Açık Teklif Usulü ihale yöntemiyle 5 yıl süreyle işletilmek üzere kiraya verilme işi.

İhale Tarih ve Saati                                       : 27/06/2022 – 10:00

İhalenin Yeri                                                : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgili Müdürlük/Birim                                  : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11/3074-3085

İhale Usulü                                                    : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü

Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri   : 24/06/2022 – 16:30 Yazı İşleri Müdürlüğü

 

  • İhale muhammen bedeli (bir yıllık) : 15.000,00 TL + KDV
  • Geçici teminat %3 (beş yıllık)            : 2.250,00 TL
  • İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 250,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

 

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI 

İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.

1) Gerçek kişiler için;

a) TC. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin,

b)İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı suretinin,

c)Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,

2) Tüzel kişiler için;

a)Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,

b)Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,

c)Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,

3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat.

4) İhale şartnamesini idareden satın aldığına dair makbuz.

5)  İstekliler aşağıdaki iş kollarından en az bir alanda ihale ilan tarihinden önceki son 2 (iki) yıldır faaliyet gösterdiğine dair kamu veya kamu kurum niteliği taşıyan kuruluşlardan alınmış belgeler sunacaklardır.

  1. Tabela, afiş, açık hava panoları, ışıklı ve hareketli panolar ile reklamcılık hizmetleri.
  2. Televizyon, radyo, sinema, video sistemleri ile reklamcılık hizmetleri.

6) İstekliler sermayelerinin en az 5.000.000,00 TL (Beş Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belgeleri sunacaklardır.

7)  İstekliler ihale ilan tarihinden önceki son 3 (üç) yıl içerisinde toplam 120.00.000,00 TL (Yüzyirmi Milyon Türk Lirası) tutarında ciro yaptığına dair Yeminli Mali Müşavir ya da Vergi Dairesi tasdikli belge sunacaktır.

8)  Ortak girişim olması halinde istenilen şartlar ortaklarla birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan birinin de sağlaması yeterlidir.

9) İstekliler, gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.

10) İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.

11) İhaleye girecek olanlar,  Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olmadığına ilişkin yazılı taahhütname vermek zorundadırlar.

12) İhaleye girecek olanlar,  Belediyeye borcu olmadığına dair belge alacaktır.

13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 24/06/2022 tarih ve saat 16:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir.

14) İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

15) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İlan olunur.

 

                    İdris ATABAY

                Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Diğer Duyurular