İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
11Mayıs2022

İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu : İlçemiz, Seyitnizam Mahallesi, 3279 ada 16 parsel sayılı 1.613,00 m² miktarlı taşınmazda 2. bodrum katta 20/1000 arsa paylı 2 numaralı bağımsız bölümdeki 1 adet mobilya teşhir galerisi nitelikli yerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/c maddesine göre satılması.
İhale Tarih ve Saati : 02/06/2022 – 10:30
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11-3074
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 35/c maddesine göre Açık Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri : 01/06/2022 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

• Muhammen bedel : 1.775.000,00 TL
• İmar Durumu : Yerleşik Meskun Alan
• Geçici teminat %3 : 53.250,00 TL
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 250,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) Gerçek kişiler için;
a) İkametgah Belgesi (2022 yılının Mart, Nisan veya Mayıs aylarında alınmış)
b) Vekaleten teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi
c) T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı Sureti (Aslı idarece görülen fotokopisi)
2) Tüzel kişiler için;
a) Tebligat adresi
b) Noter tasdikli imza sirküleri (İstekliler adına teklif verilmesi halinde teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi ile vekaleten iştirak edenin Noterden onaylı imza beyannamesi)
3) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat makbuzu.
4) İhale şartnamesini idareden satın aldığına dair makbuz.
5) Ortak girişim olması halinde istenilen şartlar ortaklarla birlikte sağlayabilecekleri gibi ortaklardan birinin de sağlaması yeterlidir.
6) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale gününden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve istenilen belgelerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 01/06/2022 tarih ve saat 16:00’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenilen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
7) Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı

 

 

                                                                                                          

 

Diğer Duyurular