İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
11Mayıs2022

İHALE İLANI ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İhalenin Konusu : Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada, 49 parsel ile 2326 ada 44 parsel sayılı taşınmazlarda, Belediyenin onayı ile Yüklenici tarafından revize edilebilecek ekli uygulama projeleri doğrultusunda kapalı otopark, pazar yeri, dükkânlar, büfe ve spor tesisleri yapılması ve tesisteki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 bağımsız bölüm numaralarına sahip dükkanların
yüklenicide, diğer tüm alanların Zeytinburnu Belediye Başkanlığında kalacak şekilde kat karşılığı usulü ile ihale edilmesi işi

İhale Tarih ve Saati : 09/06/2022 – 10:30
İhalenin Yeri : Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
Beştelsiz Mahallesi, Belediye Caddesi, No:5, Zeytinburnu/İSTANBUL
İlgili Müdürlük/Birim : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü/Emlak Yönetim Şefliği /Tel: 0212 413 11 11/3074-3085
İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü
Evrakların son verilme tarihi, saati ve yeri : 08/06/2022 – 16:00 Yazı İşleri Müdürlüğü

• İşin tahmini yatırım bedeli (inşaat maliyeti) : 91.250.000,00 TL+KDV
• İhale muhammen bedeli : 10.000,00 TL
• İmar Durumu : Açık Semt Spor Alanı
• Geçici teminat %3 : 2.737.500,00 TL
• İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer: İhale şartnamesi 250,00 TL bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir.

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak olanlar, ihale ilanında belirtilen gün ve saatte aşağıdaki belgelerle birlikte Belediye Encümeni Toplantı Salonunda hazır bulunacaklardır.
1) GERÇEK KİŞİLER İÇİN;
a) T.C. Kimlik Numarasını ihtiva eden nüfus cüzdan suretinin,
b) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya onaylı suretinin,
c) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
d) İhale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde düzenlenmiş imza beyannamesinin,
e) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin
2) TÜZEL KİŞİLER İÇİN;
a) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı ve onaylı suretinin,
b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren noter onaylı imza sirkülerinin,
c) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselerin vekâletnamelerin,
d) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,
3) ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE;
a) Ortak girişimi oluşturan kişilerin her birine ait yukarıda gerçek ve tüzel kişiler için belirtilen belgelerin aslı veya onaylı suretinin,
b) Ortak girişim adına vekâleten iştirak ediliyor ise, teklifte bulunacak kimselere ait vekâletnamelerin,
c) Kamu ihalelerine girmeye yasaklı olunmadığına ilişkin yazılı taahhütnamenin,
İbraz edilmesi zorunludur.
4) Tüm istekliler için aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:
a) İsteklilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak geçici teminat vermeleri gerekmektedir.
b) İstekliler, gelirler ve kurumlar vergisi borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya sureti ile sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair ihale tarihinden önceki 3 ay içinde alınmış belgenin aslı veya suretini getirmek zorundadır.
c) İsteklilerin tebligat için adres, irtibat için telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirmesi gerekmektedir.
d) İsteklilerin ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde 08/06/2022 tarih ve saat 16:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
e) İşbu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, talep edilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dâhil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

İlan olunur.

İdris ATABAY
Başkan Yardımcısı                                                                                                                                                                                                                                                                                        

      

 

 

Diğer Duyurular