Çırpıcı Ve Veliefendi Mahalleleri Rezerv Alanı “Etap-1” Düzenleme Bölgesinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 ‘İnci Maddesine Dayalı Yapılan Parselasyon Planı İlanı
01Temmuz2022

Çırpıcı Ve Veliefendi Mahalleleri Rezerv Alanı “Etap-1” Düzenleme Bölgesinde 3194 Sayılı İmar Kanununun 18 ‘İnci Maddesine Dayalı Yapılan Parselasyon Planı İlanı

3194 sayılı İmar Kanununun “Parselasyon planlarının hazırlanması ve tescili” hususlu 19 ‘ uncu Maddesinde geçen “İmar planlarına göre parselasyon planları yapılıp, belediye ve mücavir alan içinde belediye encümeni, dışında ise il idare kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu planlar bir ay müddetle ilgili idarede asılır. Ayrıca mutat vasıtalarla duyurulur. Bu sürenin sonunda kesinleşir. Tashih edilecek planlar hakkında da bu hüküm uygulanır.Kesinleşen parselasyon planları tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderilir. Bu daireler ilgililerin muvafakatı aranmaksızın, sicilleri planlara göre re’sen tanzim ve tesis ederler.” hükümleri ile 22 Şubat 2020 gün ve 31047 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik’ in “Parselasyon Planlarının Tebliği” başlıklı 26/1 ‘inci Maddesinde geçen “Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, internet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır.” hükümlerine istinaden ;
İlçemiz , Çırpıcı ve Veliefendi Mahalleleri, Rezerv Alan sınırlarına göre belirlenmiş proje alanı içerisinde yer alan :2747 ada 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11 parseller, 2748 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 parseller, 2749 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18 parseller, 2750 ada 12-13-14 parseller ile 2751 ada 1 parsel sayılı taşınmazları içeren “Etap-1” düzenleme sahası ile alakalı olarak; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 10.12.2021 tarih ve 2403125 sayılı yazısı ile verilmiş yetki üzerine Belediyemiz tarafından 3194 sayılı İmar Kanununun 18 ‘ inci maddesine dayalı 30/06/2022 tarih-2022/723 sayılı encümen kararı alınmıştır. Encümen kararına esas 3194 sayılı İmar Kanununun 18’inci maddesine dayalı ekli parselasyon planı evrakları(encümen kararları-dop hesabı-düzenleme sınır krokisi-parselasyon planı-şuyulandırma cetvelleri, tapu alanı düzeltme krokileri), parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çok olması,parsel maliklerinin bulundukları yer itibariyle birebir tebligat yapılamaması sebepleriyle 01.07.2022 Cuma günü mesai başlangıç tarihinden itibaren 02.08.2022 Salı günü mesai bitim tarihine kadar Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü 5.Kat İlan Panosunda ve belediyemiz internet sitesinde bir ay süreli ilana çıkarılmıştır.

Diğer Duyurular