6306 Sayılı Kanun Kapsamında İlanen Tebligat
13Ekim2023

6306 Sayılı Kanun Kapsamında İlanen Tebligat

İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Veliefendi Mahallesi, G/2. Sokak, No:9, No:9/1 adresinde ve 2003 ada 17 parselde ve Zeytinburnu ilçesi, Veliefendi Mahallesi, G/3 Sokak, No:4 ve 2003 ada 16 parselde bulunan taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “riskli yapı” olarak tespit edilmiş ve riskli yapı tespit işlemi kesinleşmiştir.
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Yıktırılması” başlıklı 8.Maddesinin 2. Fıkrasında; “a) Altmış günden az olmamak üzere süre verilerek riskli yapıların tahliyesi ve yıktırılması yapı maliklerinden istenir. Maliklere yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kullananlara tahliye için malik tarafından bildirim yapılması gerektiği belirtilir. Malik tarafından kiracı
veya sınırlı ayni hak sahibine tahliye için bildirim yapılmadığının tespit edilmesi halinde bildirim idarece yapılır.C) (a) bendinde verilen bu süre içerisinde riskli yapıların yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir ve riskli yapılar, malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca yıktırılacağı belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek süre verilerek tebligatta bulunulur.” hükmü yer almaktadır.
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesinde ” …Adresin meçhul olması halinde keyfiyet tebliğ memuru tarafından mahalle veya köy muhtarına şerh verdirilmek suretiyle tesbit edilir. (Değişik ikinci cümle: 19/3/2003-4829/9 md.) Bununla beraber tebliği çıkaran merci, muhatabın adresini resmî veya hususi müessese ve dairelerden gerekli gördüklerine sorar ve zabıta vasıtasıyla tahkik ve tespit ettirir…” denilmektedir.
Bahse konu riskliliği kesinleşen taşınmaz ile ilgili maliklere 6306 sayılı Kanun kapsamında süreli tebligatlar göderilmiş olup; taşınmaz maliklerinden ŞEMSETTİN AKSOY ve SERPİL YILMAM isimli şahısların MERNİS adresine ulaşılamamıştır.Bu itibarla 7201 sayılı Tebligat Kanununun Uygulama Yönetmeliğinin 49. maddesinin (1).fıkrasının (b) bendinde belirtildiği üzere ekte bulunan tebligatımızın bir ay süre ile belediyemiz internet sitesinde ilan edilecektir.

Diğer Duyurular