240591 Ykn’li Parsel Riskli Yapı (30 Gün Ek Süre)
03Mart2023

240591 Ykn’li Parsel Riskli Yapı (30 Gün Ek Süre)

SN. RAMADAN ELBASAN
Starıgrad,ızeta Cavıca 007 Prıjepolje / Sırbistan Cumhuriyeti

İlgi : a) Adalet Bakanlığının 19.10.2022 tarihli ve B03000000000000000/(2022/243)/26496 sayılı
yazısı.
b) Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 20.10.2022 tarihli ve
78629669/(2022/243)/26537 sayılı yazısı.

İlgi (a) ve İlgi (b)’de kayıtlı yazılar ile Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/243 E.sayılı dosyası ile görülmekte olan davada kentsel dönüşüm işlemleri ile ilgili alınmış olan ihtiyadi tedbir kararının kaldırıldığı tarafımıza iletilmiştir.
Zeytinburnu ilçesi, Gökalp Mahallesi, 31/1. Sokak, No:3 adresinde ve 2465 ada 6 parsel sayılı yerde bulunan yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış olan firma tarafından incelenmiş ve bu firma tarafından hazırlanan rapor sonucu yapının riskli yapı olduğu belirlenmiş olup; Müdürlüğümüzce yapının yıktırılması hususunda tarafınıza yapılan tebligat ile 180 (yüz seksen) gün süre tanınmıştır.
Mahallen yapılan incelemede yapının verilen bu 180 (yüz seksen) günlük süre zarfında tarafınızca yıkılmadığı tespit edilmiş olup; taşınmaz ile ilgili ihtiyadi tedbir kararının da kaldırılması ile 15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 21.06.2019 tarih ve 30808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değişen 8. Maddesinin 2.
Fıkrasının (c) bendine göre 30 (otuz) günlük ek süre verilmiştir. Bu süre içinde binanın tahliye edilip Müdürlüğümüze yıkım ruhsatı başvurusunda bulunulması, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kullanımı mevcut ise yapının tahliyesi için gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca aynı maddenin 6. fıkrasında ” .. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Yıktırma işleminin masrafı maliklerden genel hükümlere göre tahsil edilir.” denilmektedir. Maliki bulunduğunuz riskli yapının belirtilen süre zarfında tarafınızca yıkılmaması halinde ilgili yönetmelik gereği masrafları tüm hissedarlara hisseleri oranında yansıtılacak şekilde tahliye ve yıkım çalışmaları ilgili İdare tarafından yaptırılacaktır.
Bilgilerinize önemle rica ederim.

İdris ATABAY
Belediye Başkanı a.
Başkan Yardımcısı

EKLER
Belge

Diğer Duyurular