237370 Ykn’li Yapnın Riskli Yapı Tespiti (İtiraz Sonucu ve 180 Gün Süre)
07Şubat2023

237370 Ykn’li Yapnın Riskli Yapı Tespiti (İtiraz Sonucu ve 180 Gün Süre)

SN.SHAFIQA HAIDARI

İlgi        : Riskli Yapılar Şube Müdürlüğünün 27.10.2022 tarihli ve E-82988518-502.03-4877253 sayılı yazısı.

 

Zeytinburnu ilçesi, Yeşiltepe Mahallesi, 57/10. Sokak, No:2 adresinde ve 2426 ada 12 parselde bulunan yapı hakkında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen riskli yapı tespit raporu lisanslı firma tarafından dilekçe ekinde ve ARAAD sisteminde Belediyemize (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) iletilmiş olup, riskli yapı tespit raporu üzerinden yapılan inceleme neticesinde söz konusu binanın “riskli yapı” olduğu tespit edilmesi ile bu kanunun 3. Maddesinin 2. Fıkrası ile 15.12.2012 tarih ve 28498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin, 28.07.2017 tarih ve 30317 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak değişen 7. maddesinin 5. fıkrası uyarınca riskli yapı hakkında tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtmeler yapılması hususunda Zeytinburnu Tapu Müdürlüğüne yazılmış olup yukarıda anılan Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 15 (on beş) günlük süre içinde riskli yapı tespitine itiraz edilmiş ve gereğinin yapılması için Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğüne yazı yazılmıştır.

İlgi yazıda “Yapılan teknik incelemede, söz konusu riskli yapı tespit raporunda ekte tespit edilen eksikliklerin 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca adı geçen lisanslı kuruluşa düzelttirilmesi neticesinde, tespit raporunun Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara uygun olarak hazırlandığı anlaşılmış olup, riskli yapı tespitine karşı yapılan İTİRAZIN REDDİNE OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir.” şeklinde 27.10.2022 tarih ve 34_7/55/237370/2 sayılı nihai heyet kararı alındığı ve başka yapılacak itirazların kesinleşen nihai kararı değiştirmeyeceği dolayısıyla bu itirazlar üzerine Riskli Yapı Tespit Raporunun tekrar teknik heyet gündeminde değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “Riskli Yapıların Yıktırılması” başlıklı 8.Maddesinin 1.fıkrasında “Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde Müdürlük, gerekli tebligatların yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını İdareden ister.” denmekte olup; ilgi yazıda da belirtildiği üzere yapılan itirazın reddedilmesi ile riskli yapı tespit işleminin kesinleştiği görülmüştür.

Yukarıda anılan Yönetmeliğin 8.Maddesinin 2. fıkrası doğrultusunda söz konusu riskli yapının tarafınızca yıkılması için 180 (yüz seksen) gün süre verilmiş olup bu süre içinde binanın tahliye edilip Müdürlüğümüze yıkım ruhsatı başvurusu, kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi kullanımı mevcut ise yapının tahliyesi için gerekli bildirimlerin yapılması gerekmektedir. Aynı maddenin 5. fıkrasında “Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda riskli yapının yıktırılması için ikinci fıkra uyarınca maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Güçlendirme işi, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur.” denilmekte ve ayrıca aynı maddenin 6. fıkrasında “.. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur.Yıktırma işleminin masrafı maliklerden genel hükümlere göre tahsil edilir.” denilmektedir. Sizin de dahil olduğunuz maliklere ait yukarıda belirtilen riskli yapının Yönetmelikte belirtilen ve maliklere verilen süreler zarfında yıkılmaması halinde ilgili yönetmelik gereği masrafları tüm hissedarlara hisseleri oranında yansıtılacak şekilde tahliye ve yıkım çalışmaları ilgili İdare tarafından yaptırılacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kira Yardımı Kılavuzunun 4. Maddesinin 1.fıkrasında “Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için, tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur.” denilmekte olduğu hususunu;

Bilgilerinize önemle rica ederim.

İdris ATABAY

Belediye Başkanı a.

Başkan Yardımcısı

 

 

Diğer Duyurular