Vergilendirme Hizmetleri

Zeytinburnu Belediyesi'nde 'vergilendirme' konusundaki çalışma ve hizmetleri Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılıyor.Tahsil şefliği
Belediyemize ait vergiler, harçlar, katılım payları, ücretler ile diğer bütün alacaklarımız, Tahsil şefliğimizce takip ve tahsil edilmektedir.
Belediyemize borçlu mükelleflerin haciz işlemleri, icra takip işlemleri ile 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre borçlularla alakalı yapılması ve yürütülmesi gereken işler de Tahsil şefliğimizce yapılmaktadır. Bunların yanında mükelleflerin tapu ile ilgili iş ve işlemleri de bu şeflik tarafından yürütülmektedir.

Muhasebe şefliği
Belediyemizdeki bütün memur ve işçi personelin maaş işlemleri, sosyal yardımları, sağlık giderleri ve bunlarla alâkalı ödemeler ile Belediyemize ait bütün giderler ve borç ödemeleriyle ilgili iş ve işlemler Muhasebe şefliğimiz tarafından yürütülmektedir.
Belediyemizin başka müdürlükleri ve birimlerince tahakkuk ettirilmiş olan hak ediş ödemeleri de Muhasebe şefliğimiz tarafından yapılmaktadır.

Yoklama şefliği
Belediyemizde hiç kaydı olmayan ya da eksik beyanda bulunan mükelleflerin kayıt ve kontrol işlemleri bu şefliğimizce yapılmaktadır.Vergi kayıp ve kaçakları ile kayıt dışı olan bütün belediye gelirleri yoklama memurlarımızca kontrol edilerek kayıt altına alınmaktadır. Mükelleflerle ilgili olan ve yerinde kontrol edilmesi gereken dilekçelerle ilgili işlemler de bu şefliğimiz memurlarınca yerine getirilmektedir.

Tahakkuk şefliği
Gerek tahakkuku müdürlüğümüzce yapılan, gerekse tahakkuku başka müdürlükler tarafından yapılan bütün tahakkuk işlemleri bu şeflik tarafından yürütülmektedir. Ayrıca tahakkuku tahsile bağlı bütün tahakkuk işlemleri ile İlân ve Reklâm Vergisi, Eğlence Vergisi, Harcamalara Katılım Payı, Belediye harçları, Belediye cezaları ve ücretlerin tahakkuk işlemleri de Tahakkuk şefliğimizce yapılmaktadır.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Şefliği
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi şefliği Belediyemiz mükelleflerinin Emlak Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisine ait bütün iş ve işlemleri bu şeflikçe yürütülmektedir.Belediyemizin Tapu Müdürlüğü ve diğer resmi kurumlarla olan emlak ile ilgili işlemleri ve borç araştırmaları da Emlak ve Çevre Temizlik şefliğimizce yürütülmektedir.

Kalem Şefliği
Gerek müdürlüğümüz yazışma ve evrak işlemleri, gerekse diğer birim ve müdürlüklerden ödenmesi için müdürlüğümüze intikal eden bütün ödeme emri belgelerinin kayıt ve muhafaza işlemleri kalem şefliğimizce yürütülmektedir.