Gecekondu Kanunu’nda değişiklik yapıldı
01Nisan2007

Gecekondu Kanunu’nda değişiklik yapıldı

28 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5609 Sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığı’nın yetkileri TOKİ’ye devrediliyor.

775 Sayılı Gecekondu Kanununda yapılan değişiklikle belediyelerin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) izniyle gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın almasına veya kamulaştırmasına imkan sağlanıyor.

Buna göre, belediyeler, TOKİ’nin izni dahilinde gecekondu ıslah ve tasfiye sahalarındaki özel arazileri satın alabilecek veya kamulaştırabilecek. Gecekondu ıslah bölgelerindeki bütün yapılar, TOKİ tarafından tespit edilecek sürede hava fotoğrafları, haritalar veya ölçekli krokilerde gösterilecek. Islaha muhtaç veya tasfiyesi gereken gecekondu bölgeleri ile yeniden halk konutu veya nüve konut yapımına tahsis edilecek sahaların seçimi, haritaların hazırlanması, imar ve ıslah planlarının düzenlenmesi, TOKİ’nin denetimi altında ilgili belediyelerce yapılacak veya yaptırılacak. Islah ve tasfiyenin yapılacağı şehir ve kasabalar ile buralardaki ıslah ve tasfiye bölgelerinin program ve öncelik sırasını TOKİ belirleyecek.

5609 Sayılı Kanunla yapılan bir diğer değişikliğe göre,Milli Savunma Bakanlığı İskan İhtiyaçları İçin Sarfiyat İcrası ve Bu Bakanlıkça Kullanılan Gayrimenkullerden Lüzumu Kalmayanların Satılmasına Salahiyet Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında bulunan taşınmazlar ile herhangi bir kamu hizmetine tahsis edilmiş taşınmazlar hariç, mülkiyeti Hazine’ye ait olan ve Gecekondu Kanunu’na göre TOKİ tarafından başlatılacak projeler için kullanılacak taşınmazlar, bedelsiz olarak TOKİ’ye devredilecek. TOKİ’ye devri ve tescili gerçekleştirilen mallar ile TOKİ’ye devredilen Gecekondu Fonu kaynakları, Gecekondu Kanunu’na göre kullanılacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na tahsis edilen ve planlanmış projeler çerçevesinde kullanılması öngörülen Hazine taşınmazları, başkaca işleme gerek olmaksızın bedelsiz olarak TOKİ’ye devredilecek. Kamu hizmetlerine ayrılan yerler ile Maliye Bakanlığı’nca değişik ihtiyaçlarla talep edilen taşınmazlar ise bedelsiz olarak Hazine’ye iade edilecek.

Kanunun hükümleri uyarınca Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca başlatılan veya planlanmış iş ve işlemlere ilişkin her türlü hak, yetki ve görevler, alacak, borç ve mükellefiyetleri TOKİ’ye devredilecek. TOKİ, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca başlatılan veya planlanmış işleri yürütmeye, bu konuda yeni işler yapmaya, gerekli görülenleri belediyelere devretmeye veya tasfiye etmeye yetkili olacak. TOKİ, kanunun uygulanmasından dolayı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın taraf olduğu işlemlerde ve sözleşmelerde, bakanlık lehine ve aleyhine açılmış davalara taraf olacak

Diğer Haberler