Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yayımlandı
15Mart2007

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yayımlandı

Yeni Yönetmelik Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’ndaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerini kapsamına alıyor.

6 Mart 2007 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 2 nci maddesine göre tespit ve ilan olunan deprem bölgelerinde yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem öncesi veya sonrasında performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemeyi amaçlıyor.

Bu Yönetmelikte belirtilen deprem bölgeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan ve 18/04/1996 tarihli ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’ndaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
derece deprem bölgelerinden oluşuyor.
Yeni Yönetmelikle birlikte, 6/3/2006 tarihli ve 26100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

Diğer Haberler