Genel Duyurular

Merkezefendi Mahallesi, 3230 Ada 18 Parsele İlişkin UİP-34152425 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı

DUYURU

23/11/20169 t.t.'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı"nda kalan 3230 ada 18 parselin, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin 29/03/2018 tarih, 2017/902 E., 2018/565 K., sayılı kararı ile bahse konu planın söz konusu parsel yönünden iptal edilmesiyle plansız durumda kalan alanın 22/02/2020 t.t.'li 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda Hmax: 12.50 m irtifada bitişik nizam "Konut Alanı" olarak planlanmasına yönelik hazırlanan ve 04/11/2020 tarih, 2020/73 sayılı İlçe Meclis kararı uygun bulunan 1/1000 ölçekli plan teklifi, Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2021 tarih ve 257 sayılı kararı ile aynen uygun bulunarak, 22/03/2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

10/06/2021 tarih ve 97950 sayılı yazı ile Başkanlığımıza intikal eden UİP: 34152425 plan işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediye Başkanlığımızca 28/06/2021-27/07/2021 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Merkezefendi Mahallesi, 3230 Ada 18 Parsele İlişkin UİP-34152425 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı