Genel Duyurular

Maltepe Mahallesi 2999 Ada 36-37 ve 50 Parsel Etap-1 Düzenleme Bölgesi Parselasyon Planı İlanı Hakkında Duyuru

ETAP-1 PARSELASYON PLANI  İLAN BAŞLANGIÇ TUTANAĞI 

22 Şubat 2020 gün ve 3104 7 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik' in "Parselasyon Planlarının Tebliği" başlıklı 26/1 'inci Maddesinde geçen "Düzenleme alanının büyüklüğü, parsel maliki ve parsellerdeki hissedar sayısının çokluğu, bu kişilerin bulundukları yer itibarıyla birebir tebligat yapılamaması ya da adres kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerde bulunmaması gibi nedenlerle karşılaşılacak zorluklar dikkate alınarak parselasyon planlarının bir ay müddetle ilgili belediyede ya da valilikte askıya çıkarılması, İnternet sitesinde yayımlanması, belediye duyurusu, gazete ve benzeri mutat vasıtalarla da duyurulması ile düzenleme sahasındaki taşınmaz maliklerine tebliğ edilmiş sayılır." hükümlere istinaden ;
İlçemiz , Maltepe Mahallesi, mevzi 502 pafta, Itrf F2 l-c-24-d-l-b pafta sınırları dahilinde bulunan 2999 ada 36-37 ve 50 parsel sayılı taşınmazlarla alakalı Belediyemiz 16.01.2020 tarih ve 2020/112 sayılı Encümen kararı ile hazırlanmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de 08.07.2020 tarih ve 2396-2440-2584 sayılı encümen kararı ile aynen onaylanmış ,3194 sayılı İmar Kanununun 18'inci maddesine dayalı ekli parselasyon planı evrakları ( encümen kararları-dop hesabı-düzenleme sınır krokisi-parselasyon planı­şuyulandırma cetvelleri), kat mülkiyetli zemin tipindeki taşınmazlarda malik sayısının fazla olması sebebiyle 17.06.2021 Perşembe günü mesai başlangıç tarihinden itibaren 16.07.2021 Cuma günü mesai bitim tarihine kadar İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5 .Kat İlan Panosunda ve belediyemiz internet sitesinde bir ay süreli ilana çıkarılmış olup; iş bu tutanakla kayıt altına alınmıştır.

Maltepe Mahallesi 2999 Ada 36-37 ve 50 Parsel Etap-1 Düzenleme Bölgesi Parselasyon Planı İlanı Hakkında Duyuru