Genel Duyurular

Maltepe Mahallesi, 2956 Ada 50 Parsel Sayılı Taşınmaza İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

  İLAN              

Zeytinburnu İlçesi, Maltepe Mahallesi, 2956 ada 50 parsele ilişkin onaylanan 14/09/2018 t.t' li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde ilgilisince yapılan itiraz İlçe Belediyesince değerlendirilmiş olup, söz konusu itiraz sonucunda Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/09/2018 tarih, 1301 sayılı kararı ile eklenen "Sağlık alan fonksiyonunun otopark ihtiyacı belirlenirken parsel bünyesinde her 60 m²' lik emsale dahil inşaat alanı için 1 araçlık otopark alanı ayrılacaktır." şeklindeki plan notunda yer alan "60 m²" ifadesinin "125 m²" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan UİP: 7746,78 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi, 08/05/2019 tarih ve 48 sayılı İlçe Belediye Meclis kararı ile uygun görülmüştür.

UİP-7746,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 5216 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup, Belediye Meclisinin 12/12/2019 Tarih ve 1050 Sayılı Kararı ile aynen uygun bulunarak plan değişikliği paftaları ve plan açıklama raporları 18/12/2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. Askı ve ilan işlemlerinin yapılması için Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,78 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Belediye Başkanlığımızca 18/02/2020-18/03/2020 tarihleri arasında 3194 sayılı yasanın 8. Maddesi gereği Zeytinburnu Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5. katta ilan panosunda ilan edilmektedir.

Duyurulur.

Maltepe Mahallesi, 2956 Ada 50 Parsel Sayılı Taşınmaza İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği