Genel Duyurular

Beştelsiz Mahallesi,400/1 Pafta,2284 Ada, 215 ve 383 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği

Zeytinburnu İlçesi,Beştelsiz Mahallesi,400/1 pafta,2284 ada, 215 ve 383 sayılı parsellerin mer'i plandaki YMA fonksiyonunda ve yapılaşma şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan bu parsellerdeki blok oturumunun alansal büyüklüğü aynen korunacak şekilde ada içi boşluk ve blok düzenlemesini içeren 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi Müdürlüğünden geldiği şekliyle Zeytinburnu Belediye Meclisince oyçokluğu ile 05.12.2018 tarih ve 2018/124 sayı ile kararlaştırılmıştır. Plan paftaları ve plan açıklama raporları Belediye Başkanı tarafından 05/12/2018 tarihinde görülmüştür.

          UİP-7746,76 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 5216 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca İstanbul Büyükşehir Belediyesine iletilmiş olup teklif plan 14/11/2019 Tarih ve 826 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile aynen uygun bulunarak 1/1000 ölçekli plan paftaları ve plan açıklama raporları 07/12/2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır.

          UİP-7746,76 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi 3194 sayılı yasanın 8, maddesi gereği Belediye Başkanlık Binasında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5, katta  27/01/2020-25/02/2020 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

 

          Duyurulur.

Beştelsiz Mahallesi,400/1 Pafta,2284 Ada, 215 ve 383 Sayılı Parsellere İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği