Genel Duyurular

Belediye Meclisi Ekim Ayı Toplantısı

MECLİS GÜNDEMİ

 5393 sayılı yasanın 20 ve 21.maddeleri uyarınca; Zeytinburnu Belediye Meclisinin 8.Seçim Dönemi, 3. Toplantı yılında yapacağı ekim ayı toplantıları aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 04/10/2021 tarihinde saat:10.00’da Belediyemizin meclis salonunda yapılacaktır.                                        

 GÜNDEM: 

TEKLİFLER: 

1- Belediyemizin 2022 yılı performans programı hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 38712 sayılı teklifi.
2- Belediyemizin 2022 yılı analitik bütçesi hakkında Mali Hizmetler Müdürlüğünün 39765 sayılı teklifi.
3- Tapuda İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan 13 adet taşınmazın, Beştelsiz Mahallesi 1664 ada, 122 parsel, 2.985,10m² yüzölçümlü ve imar planında İtfaiye fonksiyonunda yer alan Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmaz ile takas edilmesi hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 38725 sayılı teklifi.
4- Tapuda Bezmi Alem Valide Sultan Vakfı adına kayıtlı İlçemiz Beştelsiz Mahallesi, 2326 ada, 44 parsel sayılı 356,93m² yüzölçümlü taşınmazın bedel karşılığı Belediyemize devri hakkında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 39156 sayılı teklifi.
5- "İlçe bütününde tüm meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ve meri plan değişikliklerinde ve bu plan notunun onayından sonra onaylanan plan değişikliklerinde geçerli olmak üzere, tüm fonksiyon alanlarında ± 0.00 kotuna göre maksimum saçak yükseklikleri 13.01.2012 tarih ve 173 sayılı, 12.09.2012 tarih ve 1823 sayılı, 23.10.2013 tarih ve 1954 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararları ile kabul edilen, Tarihi Kent Merkezi Görünümünü (silüetini, estetiğini) Etkileyen Alanlarda Olumsuz Yapılaşma Koşullarının Engellenmesine Yönelik Plan Notlarında belirtilen saçak kotlarını aşmayan projeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönderilmeksizin, İlçe Belediyesince değerlendirilecektir." şeklinde oluşturulan silüete ilişkin plan notu hakkında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi.
6- "Memur öğle yemeği hizmet alımı” işinin 2022 yılından itibaren (24) yirmi dört ay süre ile ihale edilmesi hakkında Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 36430 sayılı teklifi.
7- "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Bir Ağır Sanayi Bölgesi Zeytinburnu" adlı kitabın satış fiyatının belirlenmesi hakkında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 37353 sayılı teklifi.
8- Kadro değişiklik cetveli hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 38713 sayılı teklifi.