Genel Duyurular

2723 Ada 293 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği

DUYURU

 Zeytinburnu İlçesi, Telsiz Mahallesi, 402/2 Pafta, 2723 Ada 293 parsel sayılı taşınmaz, 23/03/2007 T.Tarihli 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ve 06/12/2007 T.Tarihli 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında YMA (Yerleşik Meskun Alan) Konut Alanında kalmakta olup H:12,50 m.' dir. 2723 ada 293 parsel sayılı taşınmaz şahıs mülkiyetindedir. Kamulaştırma yoluyla elde edilecektir. Yaya ve trafik sirkülasyonunu rahatlatmak amacıyla 1/1000 ölçekli plan değişikliği hazırlanmıştır.

Plan notları;

  1. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI İÇİNDE YER ALAN; İSTANBUL İLİ, ZEYTİNBURNU İLÇESİ, TELSİZ MAHALLESİ, 402/2 PAFTA, 2723 ADA 293 PARSEL YOL ALANIDIR.
  2. İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİNE UYULACAKTIR.
  3. AÇIKLANMAYAN HUSUSLARDA MERİ 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN ŞARTLARI VE MERİ İMAR YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR. Şeklinde önerilmiştir.

Konuya ilişkin plan değişikliği teklifi; Zeytinburnu Belediye Meclisince 04/01/2018 tarih ve 2018/2 sayılı kararı ile aynen kabul edilmiş olup Belediye Başkanınca da 05/01/2018 tarihinde görülmüştür.

UİP-7746,60 plan işlem numaralı plan değişikliği dosyası 5216 sayılı yasasnın 14.maddesi uyarınca değerlendirilerek karar alınması için, Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin 16/03/2018 Tarih ve 514 Sayılı Kararı ile uygun görülerek plan paftaları ve plan açıklama raporları Büyükşehir Belediye Başkanınca 28/03/2018 tarihinde onaylanmış olup, ilan ve askı işlemleri için ilgi yazı eki ile Başkanlığımıza iletilmiştir.

UİP-7746,60 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 3194 sayılı yasanın 8. maddesi gereği Belediyemizin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü katında ilan panosunda; 18/05/2018-18/06/2018 tarihleri arasında ilan edilmektedir.

Duyurulur.

2723 Ada 293 Parsel Uygulama İmar Planı Değişikliği