Genel Duyurular

2089 Ada 27 Parsel Mail-i İnhidam Raporu - SN. Sedat CENGİZ

SN. SEDAT CENGİZ

Fezvipaşa Mah. Memur sk. Şelde Evleri No:36-38 C Blok D:1

Çerkezköy / Tekirdağ

İlgi :13.01.2020 tarihli MAİL-İ İNHİDAM RAPORU

   Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi 116 sk. 2089 ada 27 parsel No:15 kapı sayılı yerde bulunan bina hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar" başlıklı 39'uncu maddesinde yer alan " (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır.

   (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirle-nen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. 

   Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." hüküm doğrultusunda ilgide kayıtlı rapor tanzim edilmiştir. İlgi rapor yazımız ekinde gönderilmekte olup; bahse konu rapora ve mahallen yapılan incelemede yapının yıkılacak derece tehlikede ve metruk durumda olduğu ve yapıya kontrolsüz giriş-çıkışın yapıldığı anlaşılmaktadır. 

    Söz konusu yapının, çevre can ve mal güvenliği için tehlike arz ettiğinden ivedilikle 5 (Beş) gün içinde yıktırılması gerekmektedir. Aksi taktirde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun mezkûr hükmü doğrultusunda işlem yapılacağı hususunu; Bilgilerinize önemle rica ederim.

İdris ATABAY

Belediye Başkanı a.

Başkan Yardımcısı

Ek: 17.02.2021Tarihli Mail-İ İnhidam Raporu